کنترل فاز سه فاز (بدون نول) Borna Electronics TPM

کنترل فاز سه فاز مدل TPM برنا الکرونیک
749,000


تشخیص‭ ‬تغییر‭ ‬توالی‭ ‬فاز‬‬‬
تشخیص‭ ‬قطع‭ ‬یك‭ ‬فاز‭ ‬‬‬‬‬
تشخیص‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭ ‬سه‭ ‬فاز‬‬‬‬‬
تشخیص‭ ‬كاهش‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبكه‬‬‬
تشخیص‭ ‬افزایش‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبكه‬‬‬
قابلیت‭ ‬انتخاب‭ ‬زمان‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬رفع‭ ‬خطا‬‬‬‬‬‬
دارای‭ ‬سیگنال‌های‭ ‬نمایشگر‭ ‬تغذیه‭ ‬ورودی،‭ ‬حالت‭ ‬عادی ‭)‬وصل‭ ‬خروجی‭(‬‭‬، توالی‭ ‬فاز،‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭ ‬سه‭ ‬فاز،‭ ‬افت‭ ‬ولتاژ،‭ ‬افزایش‭ ‬ولتاژ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

اصول کار

پس‭ ‬از‭ ‬وصل‭ ‬شدن‭ ‬سه‭ ‬فاز‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬T‭, ‬S‭, ‬R‭ ‬و‭ ‬تغذیه‭ ‬۳۸۰‭ ‬ولت‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬A1‭ ‬و‭ ‬A2‭ ‬دستگاه‭ ‬شروع‭ ‬بكار‭ ‬می‌كند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در‭ ‬این‭ ‬حالت‭ ‬سیگنال‭ ‬تغذیه‭ ‬ورودی‭ ‬PWR‭ ‬روشن‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬دستگاه‭ ‬زمان‭ ‬سنجی‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬می‌كند‭. ‬پس‭ ‬از‭ ‬اتمام‭ ‬زمان‭ ‬تنظیم‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬DELAY‭ ‬سیگنال‭ ‬OUT‭ ‬روشن‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬دستگاه‭ ‬وصل‭ ‬می‌شود . (‬اتصال‭ ‬داخلی‭ ‬ترمینال‭ ‬۱۵‭ ‬به‭ ‬۱۸‭ ‬وصل‭ ‬می‌شود ‭(
توضیح‭: ‬در‭ ‬صورتیكه‭ ‬هریك‭ ‬از‭ ‬سیگنال‌های‭ ‬خطا‭ ‬روشن‭ ‬باشد‭ ‬زمانسنجی‭ ‬آغاز‭ ‬نمی‌شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در‭ ‬صورتیكه‭ ‬اشكالی‭ ‬مانند‭ ‬جابجایی‭ ‬فازها،‭ ‬اضافه‭ ‬ولتاژ،‭ ‬افت‭ ‬ولتاژ‭ ‬یا‭ ‬قطع‭ ‬یك‭ ‬فاز‭ ‬در‭ ‬شبكه‭ ‬پدید‭ ‬آید،‭ ‬سیگنال‭ ‬خطای‭ ‬مربوطه‭ ‬روشن‭ ‬شده،‭ ‬همزمان‭ ‬سیگنال‭ ‬خروجی‭ ‬OUT‭ ‬خاموش‭ ‬و‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬قطع‭ ‬می‌گردد.‭ )‬اتصال‭ ‬داخلی‭ ‬ترمینال‭ ‬۱۵به‭ ‬۱۶‭ ‬وصل‭ ‬می‌شود)

 

نصب و راه اندازی

سه‭ ‬فاز‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬T‭, ‬S‭, ‬R‭ ‬و‭ ‬تغذیه‭ ‬۳۸۰‭ ‬ولت‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬A1‭ ‬و‭ ‬A2‭ ‬وصل‭ ‬شوند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
توضیح‭:‬‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬نداشتن‭ ‬ولتاژ‭ ‬۳۸۰‭ ‬ولت‭ ‬مجزا‭ ‬می‌توان‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬A1‭ ‬و‭ ‬A2‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬RوT‭ ‬متصل‭ ‬نمود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ترمینال‌های‭ ‬۱۵و۱۸‭ ‬مانند‭ ‬شستی‭ ‬استوپ‭ ‬در‭ ‬مدار‭ ‬سری‭ ‬می‌شوند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در‭ ‬صورتیكه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬نصب‭ ‬دستگاه،‭ ‬سیگنال‭ ‬توالی‭ ‬فاز‭ ‬P.S‭ ‬روشن‭ ‬بود،‭ ‬بایستی‭ ‬جای‭ ‬دو‭ ‬فاز‭ )‬مثلاً‭ ‬S‭ ‬و‭( ‬R‭ ‬عوض‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬سیگنال‭ ‬مربوطه‭ ‬خاموش‭ ‬شود‭. ‬با‭ ‬پیش‭ ‬آمدن‭ ‬هر‭ ‬یك‭ ‬از‭ ‬خطاهای‭ ‬مذكور‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬سریعاً‭ ‬قطع‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬برطرف‭ ‬شدن‭ ‬خطا‭ ‬و‭ ‬سپری‭ ‬نمودن‭ ‬زمان‭ ‬تنظیمی‭ ‬توسط‭ ‬دستهDELAY،‭ ‬رله‭ ‬وصل‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬سیگنال‭ ‬OUT‭ ‬روشن‭ ‬می‌گردد‭. ‬این‭ ‬زمان‭ ‬از‭ ‬۵‭/‬۰‭ ‬تا‭ ‬۳۰‭ ‬ثانیه‭ ‬می‌باشد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تشخیص‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭ ‬بین‭ ‬فازها‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬ASY.V‭ ‬تنظیم‭ ‬می‌شود‭. ‬این‭ ‬مقدار‭ ‬بین‭ ‬۵‭% ‬تا‭ ‬۲۰‭% ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬است‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

سیگنال های دستگاه

‭:  ‬PWR‭‬‭ ‬وصل‭ ‬تغذیه‭ ‬ورودی‬‬‬‬‬
‭:  ‬OUT‭‬‭ ‬وصل‭ ‬رله‭ ‬خروجی‬‬‬‬‬
‭:   ‬P.S‬‭ ‬عدم‭ ‬توالی‭ ‬فاز‬‬‬‬‬
‭‭: ‬O.V‬‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبكه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۱۵‭% )‬حدود‭ ‬۴۳۷‭ ‬ولت‭( ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‭ :‬U.V‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبكه‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬۲۰‭% )‬حدود‭ ‬۳۰۴‭ ‬ولت‭(
‭ ‬:ASY.V‭ ‬قطع‭ ‬فاز‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبكه‭ )‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬از‭ ‬۳۰۰‭ ‬تا‭ ‬۳۶۰‭ ‬ولت‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬ASY.V‭( ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

مشخصات فنی

ولتاژ‭ ‬تغذیه‭:‬‭ ‬۳۸۰‭ ‬ولت‭ ‬متناوب‭ ‬۱۰‭ ‬‭+‬‭ %‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ولتاژ‭ ‬شبكه‭:‬‭ ‬۳۸۰‭ ‬ولت‭ ‬متناوب‭ ‬سه‭ ‬سیمه‬‬‬‬‬‬‬
فركانس‭ ‬شبكه‭: ‬۵۰‭ ‬هرتز‭ ‬۵‭ ‬‭+‬‭ ‬هرتز‬‬‬‬‬‬‬
تلفات‭ ‬داخلی‭:‬‭ ‬۳‭ ‬وات‬‬‬‬
تأخیر‭ ‬در‭ ‬وصل‭:‬‭ ‬۰/۵‭ ‬تا‭ ‬۳۰‭ ‬ثانیه‭ - ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬DELAY‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭:‬‭ ‬۵‭ ‬تا‭ ‬۲۰‭ ‬درصد‭ - ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬ASY.V‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

IP‭ ‬دستگاه  : ‭‬‭ ‬IP20‬‬‬
دمای‭ ‬کاری‭: ‬۲۰-‭ ‬تا‭ ‬۵۰‭+ ‬درجه‭ ‬سانتیگراد‬‬‬‬‬‬
رطوبت‭ ‬کاری‭: ‬٪‭۱۵ ‬تا‭ ‬٪۸۵‬‬‬‬
کلاس‭ ‬عایقی‭‬‭ ‬II‬‬‬

 

مشخصات رله خروجی

رله‭ ‬خروجی‭:‬‭ ‬یک‭ ‬کنتاکت‭ ‬C/O‭ ‬ ‬‬‬‬‬‬
جریان‭ ‬کنتاکت‭: ‬‭ ‬۶‭ ‬آمپرمتناوب‭ ‬۲۲۰‭ ‬ولت‬‬‬‬‬‬
‭ ‬۶‭ ‬آمپرمستقیم‭ ‬۲۸‭ ‬ولت‬‬‬‬
عمر‭ ‬رله‭ : ‬الکتریکال‭ ‬۱۰۰‭.‬۰۰۰‭ ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‬‬‬‬‬‬‬‬
‭ ‬مکانیکال‭ ‬۱‭.‬۰۰۰‭.‬۰۰۰‭ ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل

شناسه کالا: 3785916
اشتراک‌گذاری

شبکه‌های اجتماعی:

آدرس کوتاه شده‌ی صفحه: برای کپی کردن لینک روی آن کلیک کنید
بازخوردها
    ارسال نظر
    (بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)