شماره حساب ها

شماره حساب های پیمان تابلو:

شماره شتاب: 1023-5195-3373-6104

شماره حساب: 92200236/19

شماره شبا: 19 0236 9220 0000 0000 0120 76 IR

بنام اصغر گوهری و شرکا


 

شماره شتاب: 7191-4213-6976-6037

شماره حساب: 0100088620009

شماره شبا: IR 02 0190 0000 0010 0088 6200 09

بنام اصغر گوهری

بازخوردها